X
TH EN

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

X

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทรูโกรท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. ไทยพาณิชย์ โทร 02-7777777 กด 0 กด 6

เอกสารและข้อมูลในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านต้องการจะเข้าถึงในเว็บไซต์นี้ เป็นเอกสารและข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (TRUEGIF) ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“กองทุนรวม”) โดยเป็นการจัดให้มีขึ้นด้วยความสุจริตและเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น บริษัทจัดการ กองทุนรวม ตลอดจนบุคคลอื่นๆ มิได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยถึงความถูกต้องหรือครบถ้วนของข้อมูลหรือเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการ กองทุนรวม ตลอดจนบุคคลอื่นๆ มิได้มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใดๆ ในการปรับปรุงข้อมูลหรือเอกสารใดๆที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ให้เป็นข้อมูลล่าสุด ทั้งนี้ ข้อมูลและเอกสารในเว็บไซต์นี้ ไม่ถือเป็นคำเสนอ หรือคำเชื้อเชิญให้เสนอซื้อหรือจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์อื่นใดในสหรัฐอเมริกา และไม่ถือเป็นคำเสนอ หรือคำเชื้อเชิญให้เสนอซื้อหรือจองซื้อแก่บุคคลใดในเขตพื้นที่อื่นใดซึ่งการเสนอหรือการเชื้อเชิญให้เสนอซื้อหรือจองซื้อแก่บุคคลนั้นหรือในเขตพื้นที่นั้นเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มิให้นำข้อมูลและเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ ตีพิมพ์หรือแจกจ่ายในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน (เพื่อวัตถุประสงค์แห่งคำประกาศนี้ ไม่รวมถึงเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า หรือไต้หวัน) ข้อมูลและเอกสารในเว็บไซต์นี้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำของบริษัทจัดการ กองทุนรวม ตลอดจนบุคคลอื่นใดในการขายหรือซื้อหลักทรัพย์ใด

ไม่มีการเสนอขายและการขายหลักทรัพย์ใดที่ได้รับหรือจะได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1933) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พรบ. หลักทรัพย์ฯ") หรือตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน (เพื่อวัตถุประสงค์แห่งคำประกาศนี้ ไม่รวมถึงเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า หรือไต้หวัน) การเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ในสหรัฐอเมริกาจะกระทำมิได้เว้นแต่จะนำไปจดทะเบียนตามพรบ. หลักทรัพย์ฯ หรือตามที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน หรือเป็นธุรกรรมซึ่งไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดให้จดทะเบียน การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในสหรัฐอเมริกา จะต้องกระทำโดยการจัดทำหนังสือชี้ชวนที่อาจหาได้จากผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีเนื้อหาโดยละเอียดเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และการบริหารจัดการของบริษัท รวมถึงงบการเงิน บริษัทจัดการและกองทุนรวมมิได้มีเจตนาที่จะนำคำเสนอขายไม่ว่าส่วนใดๆ ไปจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และมิได้มีเจตนาที่จะเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในสหรัฐอเมริกา อนึ่ง ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนเนื้อหาและสิ่งอื่นใดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการเสนอขายหรือข้อผูกมัดไม่ว่าประการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ว่าในเขตประเทศใดๆ และมิให้ยืดถือข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนเนื้อหาและสิ่งอื่นใดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการใดอันเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือข้อผูกมัดไม่ว่าประการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ว่าในเขตประเทศใดๆ

ราคาหน่วยลงทุน

ข่าวสารล่าสุด

More